Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.01.2019 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.09.2018 skatīt šeit ...

 
Dižošanās akcija “Dižprojekts 2018” ir atklāta! 18.01.2019

Lai popularizētu projektus, kas īstenoti ar LEADER atbalstu arī šogad tiks noteikts LEADER Dižprojekts – Vietējo iniciatīvas projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības. No biedrības "Ludzas rajona partnerība" teritorijas  konkursam “Dižprojekts 2018”,  pēc vietējiem balsošanas rezultātiem tika izvirzīts Jāņa Šicāna projekts „ Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā”. 
Vairāk informācijas par projektu: http://www.ludzaspartneriba.lv/projektu-publicitate Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu iespējas vietējiem iedzīvotājiem sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicinot sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijās izvirzīto mērķu sasniegšanu Latgales VRG 10.12.2018

Skatīt šeit ...
 

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”
27.11.2018

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitētēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām.

Lasīt vairāk ...


16.11.2018

 Piedalies aptaujā “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!”
08.11.2018

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts ir uzsācis lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju viedokļa apzināšanu par lauku teritorijas attīstības iespējām, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu, un LEADER pieeju.

Lasīt vairāk ...


Noslēgusies Starpteritoriālā sadarbības projekta “4xmāksla" trešā aktivitāte Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā - I»
31.10.2018

Ludzā, laika posmā no 2018. gada 22.-26.oktobrim, norisinājās apmācības un meistarklases, kur jaunas prasmes apguva projekta sadarbības partneru mākslas skolu pedagogi. Dalībnieki idejas smelties izbrauca pie BDR Ludzas rajona partnerība uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, pilnveidoja kompetences lekcijās “Gaismas galdi, smilšu zīmējumi un kino” un “Par, ap un brendā/ zīmolā”. Lekcijas apmeklēt varēja jebkurš interesents, lai gūtu ieskatu par smilšu animācijas iespējām un brenda, zīmola nozīmi mārketingā un uzņēmuma atpazīstamībā. Aktivitātes nodrošināšanai tika iegādāti pamatlīdzekļi – Oforta prese, grafiskās planšetes un smilšu animācijas galdi.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2019 (1)   
2018 (38)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv