Aktualitātes
33419

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
22.02.2013


Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 22.aprīļa  līdz 2013. gada 22. maijam.

8. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir  161125.45  LVL
Konkurss izsludināts:  413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" ietvaros sekojošām aktivitātēm un rīcībām:

2.aktivitātes - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība: Sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana,
pieejamais finansējums 101125.45 LVL.

Rīcības mērķis: Atbalstīt sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošanu.
Plānotās darbības: Parku, skvēru, laukumu, sabiedrisko ēku, bērnu rotaļu laukumu un citu sabiedrisku vietu labiekārtošana.

Rīcība: Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laiku pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana, pieejamais finansējums 60000LVL.

Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana un aprīkošana.
Plānotās darbības: Apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā laika pavadīšanas sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un jaunu pulcēšanās vietu izveidošana un sakārtošana.

Katrā rīcībā iesniegtajos projekta iesniegumus vērtē pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, sniedz ieguldījumu atbilstošās rīcības noteiktā mērķa sasniegšanā

2

2.

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem un novērtēti projekta ieviešanas riski

2

3.

Projektā ir novērtēts un pamatots sagaidāmo rezultātu ieguvums vietējiem iedzīvotājiem, projekts būs ilgtspējīgs

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori

2

5.

Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un  uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem, projekta izmaksas ir atbilstošas tirgus cenām

2

6.

Projekts ienesīs jauninājumus teritorijā

2

7.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

8.

Projektu rezultātu ietekme uz nodarbinātību (saglabāta darba vieta 1 punkts, radīta darba vieta 2 punkti)

2