Aktualitātes

2018

<--  1 2 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu iespējas vietējiem iedzīvotājiem sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicinot sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijās izvirzīto mērķu sasniegšanu Latgales VRG 10.12.2018

Skatīt šeit ...
 

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”
27.11.2018

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitētēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām.

Lasīt vairāk ...


16.11.2018

 Piedalies aptaujā “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!”
08.11.2018

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts ir uzsācis lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju viedokļa apzināšanu par lauku teritorijas attīstības iespējām, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu, un LEADER pieeju.

Lasīt vairāk ...


TV sižeti par LEADER projektiem 12.09.2018

Pēc Zemkopības ministrijas iniciatīvas ir uzņemti video sižeti par īstenotiem LEADER pieejas projektiem. Viens no tiem ir par Ludzas rajona partnerības darbības teritorijā esošo uzņēmumu SIA „GeoProf”, kas īstenojis  LEADER  projektu „Mērniecība iekārtu un programmatūras iegāde esošā uzņēmuma pakalpojuma attīstības veicināšanai”. Lai  nodrošinātu izaugsmi un sasniegtu augstu produktivitāti, uzņēmuma instrumentu bāze tika papildināta ar modernajām tehnoloģijām.

Video:  https://youtu.be/I-ZBy3p1gCM Izbraukuma semināri no 19.septembra līdz 27. septembrim
10.09.2018

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" no 19.septembra līdz 27. septembrim organizē sabiedrisko aktivitāšu projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības seminārus.

Lasīt vairāk ...


Latvijas Lauku forums" iedrošina cilvēkus aktīvai atpūtai lauku teritorijās
06.09.2018

Līdz 2018. gada noslēgumam biedrība "Latvijas Lauku forums", sadarbojoties ar ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, realizē projektu "Aktīvās kopienas Baltijā" (Villages on Move Baltic), lai iedrošinātu lauku teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus un apmeklētājus veselīgai un aktīvai atpūtai piecās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Lasīt vairāk ...


Projekts “4xmāksla” (Madona)
22.08.2018

Piecas partnerības (Saldus Rajona Attīstības Biedrība, Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerība, Partnerība laukiem un jūrai, Kandavas partnerība) turpina īstenot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.‑2020.gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" sadarbības projektu "4xmāksla".

Lasīt vairāk ...


Smelteros noticis Kopienu vasaras forums 2018
16.08.2018

Latvijas Kopienu vasaras forums, kas augusta sākumā notika Preiļu novadā, apliecināja lauku kopienu spēku un sadarbības būtiskumu. Biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un Salas pamatskolu divu dienu garumā kopradīja aktivitātes un vidi, kas viesiem no visas Latvijas ļāva justies kā savējiem, vienlaikus gan nopietni strādājot darba grupās un seminārā, gan izzinot Smelteriešu sekmīgās sadarbības atslēgu, kas var kalpot kā paraugs pilsoniski atbildīgas kopienas darbībai.

Lasīt vairāk ...


4xmāksla (Engure) 30.07.2018

Piecas partnerības - Saldus Rajona Attīstības Biedrība, partnerība- Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerībaPartnerība laukiem un jūrai un Kandavas partnerība sāka īstenot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  Lauku attīstības programmas  2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"  starpteritoriālo sadarbības projektu  “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla .

 

Lasīt tālāk...

Fotogaleriju skatīt šeit... Būs pieejams papildu finansiālais atbalsts attīstībai mazajām lauku saimniecībām, uzņēmumiem un zivsaimniecībām
30.07.2018

Otrdien, 24. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem.

Lasīt vairāk ...


LTRK projekta "Delbi 2" ietvaros aicina rezervēt datumu Latvijas-Igaunijas biznesa forumam 2018.
04.07.2018

Lasīt vairāk ...


Izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos vietējām rīcības grupām un atbalsta pretendentiem 08.06.2018

Otrdien, 5. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas vairākās valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībās, kas paredz atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Izmaiņas atbalsta saņemšanas un projektu īstenošanas nosacījumos veiktas, lai uzlabotu vietējo rīcības grupu (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu.
Lasīt tālāk....


Informācijas avots : http://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē semināru mājražotājiem: Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos 01.06.2018

Norises vieta: Ciblas novads, Cibla, Muižas iela 1, Ciblas tautas nams.

Datums: 07.06.2018.

Semināra programma 

Izbraukuma semināri 29.05.2018

Biedrība "Ludzas rajona partnerība"  no 05.jūnija līdz 20. jūnijam organizē uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības seminārus.

Semināru grafiks, darba kārtība

Pieteikšanās semināram

Aicinām pieteikt lauku tūrisma uzņēmējus kultūras zīmei "Latviskais mantojums"
29.05.2018

Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts uz pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ...


Uzņēmēju dienas Latgalē 2018
25.05.2018

Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu un Rēzeknes pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, kas notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.

Lasīt vairāk ...


SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludza rīko semināru: Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā 24.05.2018

Norises vieta: Kārsavas novads, Malnava, Malnavas koledža
Datums. 28.05.2018 10.00
Grupas nr. 5Lu-S

Semināra programma 

BDR Ludzas rajona partnerība organizē video semināru “Aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" 11.05.2018

 Lasīt vairāk ...

Izgudrojumu un inovāciju festivāls Daugavpilī
27.04.2018

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāli organizē izgudrojumu un inovāciju festivālu “MINOX Latgale”, kurā ar saviem izgudrojumiem vai inovācijām tiek aicināts piedalīties ikviens interesents (bērni, skolēni, ģimenes, uzņēmēji).

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv