Projektu konkursi
14137

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa III kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
26.04.2011


Projekta iesniegumus pieņems no 2011. gada 30.maija  līdz 2011. gada 30. jūnijam.

III kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir  187 989.04  LVL
Konkurss izsludināts:  413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" ietvaros sekojošām aktivitātēm un rīcībām:

1. aktivitātes - Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

Rīcība: Sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un mazo ražotņu izveide, pakalpojumu un drošības infrastruktūras izveide un darbības nodrošināšana, pieejamais finansējums 19040.09  LVL 

Rīcības mērķis: Paplašināt pakalpojumu klāstu lauku teritorijās, piemērotu telpu izveidošana un  iekārtu iegāde. Jaunu pakalpojumu radīšana , darba vietu saglabāšana un izveidošana.

Plānotās darbības: Nodrošināt plašākai sabiedrībai pieejamus sadzīves pakalpojumus, izveidot mazās ražotnes laukos (jaunu pakalpojumu un ražotņu izveide, esošo pilnveidošana).

Rīcība: Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, pieejamais finansējums 13 758.21  LVL 

Rīcības mērķis: Paplašināt pakalpojumu klāstu lauku teritorijās, piemērotu telpu izveidošana, iekārtu iegāde. Jaunu pakalpojumu radīšana , darba vietu saglabāšana un izveidošana
Plānotās darbības: Nodrošināt plašākai sabiedrībai pieejamus sociālos un veselības pakalpojumus (jaunu pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošanu).

2.aktivitātes - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība: Sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana, pieejamais finansējums 30 000.00 LVL.

Rīcības mērķis: Atbalstīt sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošanu.
Plānotās darbības: Parku, skvēru, laukumu, sabiedrisko ēku, bērnu rotaļu laukumu un citu sabiedrisku vietu labiekārtošana.

Rīcība: Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana, pieejamais finansējums 46 133.04 LVL.

Rīcības mērķis: Atbalstīt kultūras infrastruktūras attīstību, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanu.
Plānotās darbības: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana, kultūras infrastruktūras objektu izveidošana un aprīkošana.

Rīcība: Sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība,
pieejamais finansējums 30  000.00 LVL.

Rīcības mērķis: Atbalstīt sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstību.

Plānotās darbības: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu un laukumu piemērošana vai jaunu sporta, tūrisma un atpūtas  infrastruktūras objektu izveidošana un aprīkošana.

Rīcība: Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laiku pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana, pieejamais finansējums 49057.70 LVL.

Rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveidošana un aprīkošana.
Plānotās darbības: Apmācību, sevis pilnveidošanas un citu brīvā laika pavadīšanas sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un jaunu pulcēšanās vietu izveidošana un sakārtošana.

Katrā rīcībā iesniegtajos projekta iesniegumus vērtē pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

 

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, sniedz ieguldījumu atbilstošās rīcības noteiktā mērķa sasniegšanā

2

2.

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem un novērtēti projekta ieviešanas riski

2

3.

Projektā ir novērtēts un pamatots sagaidāmo rezultātu ieguvums vietējiem iedzīvotājiem, projekts būs ilgtspējīgs

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori

2

5.

Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un  uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem, projekta izmaksas ir atbilstošas tirgus cenām

2

6.

Projekts ienesīs jauninājumus teritorijā

2

7.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

8.

Projektu rezultātu ietekme uz nodarbinātību (saglabāta darba vieta 1 punkts, radīta darba vieta 2 punkti)

2

9

Vietējo iedzīvotāju iesaistīšana projekta izstrādē un realizācijā

2

10.

Pretendenta iesniegto projektu skaits

(0= “3 un vairāk projekti”, 1 = “ 1 līdz 2 projekti”, 2 = “0 projekti”

2

11.

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

Ja projekta kopējais punktu skaits ir novērtēts ar mazāk nekā 5 (5 punktus ieskaitot), tad projekts tiek noraidīts, kā neatbilstošs vietējās attīstības stratēģijai


Specifiskais vērtēšanas krtitērijs

Ja vienāds punktu skaits ir diviem iesniegtiem projektiem, tad priekšroka ir tam projektam, kura īstenošanas vieta atrodas tālāk no novada centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.

Ar Ludzas rajona partnerības Attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam var iepazīties Ludzas rajona partnerības  birojā: Vienības iela 64, Kārsava, Kārsavas novads (tālr./fakss 65733666, mob. 29413335,e-pasts  ludzaspartneriba@apollo.lv), Ludzas rajona partnerības mājas lapā www.ludzaspartneriba.lv .

Projekta iesniegumu personīgi iesniedz Ludzas rajona  partnerībai: birojā Vienības iela 64, Kārsava, Kārsavas novads vai informācijas punktā Ludzā: Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas novads  darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00. Kontaktpersona Sandra Palma mob.29413335, tālr./fakss 65733666, e-pasts:
ludzaspartneriba@apollo.lv


Biedrības „Ludzas rajona partnerība” koordinatore Sandra  Palma
 
      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv