Projektu publicitāte
116068

SIA SPRINTS MT. 3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.
01.03.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai. Nr. 19-01-AL34-A019.2101-0000015

Īstenošanas vieta, laiks

„Atpūta”, Zurzi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716, līdz 30.09.2021.

Mērķis

Veikt ieguldījumus 3 jaunu atpūtas māju būvniecībā, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu, daudznozaru darbības attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

3 jaunu atpūtas māju būvniecība.

Rezultatīvie rādītāji

Radītas 3 jaunas darba vietas.

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

70 000,00 EUR 

39 000,00 EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Marija Trumule, t.28394487, epasts: trumar@inbox.lv  
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv