Projektu publicitāte
86434

SIA "GeoProf". Mērniecības iekārtu un programmatūru iegāde esošā uzņēmuma pakalpojuma attīstības veicināšanai
05.06.2018


Skatīt projektu KARTI


Projekta atskaite par 2018. gadu, lasīt tālāk ...

  • Zemes ierīcības projekta izstrāde
  • Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi
  • Topogrāfiskie darbi
  • Inženierģeodēziskie darbi būvniecībā
  • Izpildmērījumi
  • Meža zemju transformācija
  • Zemes darbu apjomu noteikšana
  • Lauksaimniecības zemju platību noteikšana


Nosaukums: SIA"GeoProf"
Juridiskā adrese: Skolas iela 13-9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
PVN maks. Nr.: LV40103358542
Bankas nosaukums: AS "Citadele banka"
Konts: LV48 PARX 0019 2240 0000 1
Kods: PARXLV22
Kontakti: tālr.29255584, 29723132, e-pasts: geoprof@inbox.lv


 Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


  


Seminārs 05.06.2018
Foto no uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības semināra, kurš notika SIA "GeoProf".

Ielādēju...      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv