Publicitāte 2014 - 2022

 

Šeit pieejams plakāta fails PDF formātā:   LAT valodā     RUS valodā     ENG valodā 


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) 4. ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstīts rojekts: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” (Akronīms „Atrastā vēsture”) Nr. 12-00-L421102-000016. Projekta realizācijas laiks 01.10.2013- 30.03.2015. Projekta mērķis: Sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu  kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai Ludzas un Rokišķu partnerību teritorijās.

Projekta pirmā aktivitāte: divu dienu konference "Mājražošana" norisinājās 24.-25.oktobrī.    Projekta otrā aktivitāte: grupa 19 dalībnieku sastāvā 12-13.decembrī apmeklēja Rokišķu VRG teritoriju pieredzes apmaiņas braucienā iepazīstot mājražošanu un amatniecību. Nākamais brauciens 2014.gada maijā. Vairāk informācijas par projektu, nākamajām aktivitātēm un vietējiem piedāvājumiem www.ludzaspartneriba.lv


Projekta vadītāja Sandra Palma


 

Kopsavilkums par 2.kārtas projektu konkursa atbalstītajiem projektiem

Nr.

Iesniedzējs

Projekts

Attiecināmās izmaksas ( LVL)

Publiskais finansējums ( LVL)

Iesniedzēja novads

Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana

 

1

Biedrība Ciblas Dzirkstelīte

Tautas tradīciju saglabāšana Ciblā

6791,45

6112,30

Cibla

2

Biedrība Saskaņa un atbalsts

Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Kārsavas novadā

6999,97

6299,96

Kārsava

3

Biedrība Mērdzenes Gundegas

Kultūras daudzveidības pieejamības nodrošināšana Mērdzenes pagasta iedzīvotājiem

7000,00

6299,99

Kārsava

4

Biedrība Latgaliešu mūzikas grupa Bez PVN

Latgaliešu mūzikas attīstības veicināšana

6690,00

6021,00

Kārsava

5

Ludzas novada pašvaldība

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolas mūzikas programmas pilnveidošanai

4826,46

3619,84

Ludza

6

Ludzas novada pašvaldība

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novadā

5760,00

4320,00

Ludza

 

KOPĀ

 

38067,88

32673,09

 

Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana

7

Biedrība KIRA

Darba drošības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem biedrības "KIRA"informatīvi izglītojošo pakalpojumu saņemšanas laikā

6988,16

6289,34

Ludza

8

Biedrība Rupucīši

Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma ierīkošana "Odnakiši",Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā

6976,00

6278,40

Zilupe

9

Biedrība Goliševas saules stars

Notici sev

5623,87

5061,48

Kārsava

10

Biedrība CREDO

Informācijas tehnoloģiju iegāde interešu izglītības un informācijas centra izveidei

1258,40

1132,56

Cibla

11

Biedrība Madara

Paaudžu krustcelēs

7000,00

6300,00

Cibla

 

KOPĀ

 

27846,43

25061,78

 

Sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība

 

12

Biedrība Kārsavas novada lauku uzņēmēju apvienība

Lauku sēta

6999,98

6299,98

Kārsava

13

Ludzas novada pašvaldība

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Martišu ciemā

4368,64

3276,47

Ludza

14

Biedrība Vējaroze

Sabiedrībai pieejamas teritorijas labiekārtošana Ludzas Lielā ezera piekrastē

6996,51

6296,86

Ludza

15

Ludzas novada pašvaldība

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Nirzas ciemā

4889,69

3667,26

Ludza

 

KOPĀ

 

23254,82

19540,57

 

Sabiedrībai piejamās ārtelpas labiekārtošana

 

 

 

16

Biedrība Smaidas

Knīpām un knauķiem- spēlēties ir prieks

7000,00

6300

Zilupe

17

Biedrība Kūzuls

Salnavas parka mazā dīķa labiekārtošana

7000,00

6300,00

Kārsava

18

Ludzas novada pašvaldība

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Pildas ciemā

4153,57

3115,18

Ludza

 

KOPĀ

 

18153,57

15715,18

 

Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

 

19

Biedrība Ludzas diabētu biedrība

Veselības istabas izveide diabētiķiem

5924,19

5331,77

Ludza

20

Latvijas sarkanā krusta Ludzas komiteja

Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinājums Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadu iedzīvotājiem

5281,94

4753,74

Ludza

21

Biedrība Sapratne

Māmiņu skola "Mežvidos"

6128,22

5515,40

Kārsava

22

Biedrība Ludzas invalīdu biedrība

Ludzas invalīdu biedrības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde

5758,40

5182,55

Ludza

 

KOPĀ

 

23092,75

20783,46

 

 

PAVISAM KOPĀ

 

130415,45

113774,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzas novada teritorijā

 

54947,56

45853,01

10

 

Kārsavas novada teritorijā

 

46442,04

41797,81

7

 

Ciblas novada teritorijā

 

15049,85

13544,86

3

 

Zilupes novada teritorijā

 

13976,00

12578,40

2

 

Kopā

 

130415,45

113774,08

22Kopsavilkums par 1.kārtas projektu konkursa atbalstītajiem projektiem

Nr.

Iesniedzējs

Projekts

Attiecināmās izmaksas ( LVL)

Publiskais finansējums ( LVL)

Iesniedzēja novads

Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana

 

1

Biedrība Madara

Senču tradīcijas- mūsu pagātne, tagadne un nākotne

6890,00

6201,00

Cibla

2

Biedrība Kūzuls

Dievnams

6944,61

6250,15

Kārsava

3

Ludzas novada pašvaldība

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Ņukšu pagastā

5819,00

4364,25

Ludza

4

Ludzas novada pašvaldība

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Istras pagastā

5141,85

3856,37

Ludza

 

KOPĀ

 

24795,46

20671,77

 

Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laika pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana

5

Biedrība Ludzas jauniešu klubs Lietussargs

Skaņu aparatūras iegāde ludzas jauniešu klubam "Lietussargs"

7000,00

6300,00

Ludza

6

Biedrība Ciblas Dzirkstelīte

Ciblas novada Jauniešu centra labiekārtošana

7000,00

6300,00

Cibla

7

Biedrība Kūzuls

Jauno DJ skoliņa "Gaismas un skaņas enerģijā"

6713,21

6041,89

Kārsava

8

Biedrība "KIRA"

Biedrībai "KIRA"nepieciešamā aprīkojuma iegāde konsultatīvi izglītojošas darbības veikšanai Ludzas novadā

6825,22

6142,69

Ludza

 

KOPĀ

 

27538,43

24784,58

 

Sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un mazo ražotņu izveide, pakalpojumu un drošības infrastruktūras izveide un darbības nodrošināšana

 

9

Biedrība Kārsavas novada pensionāru apvienība

Negaidi laimes lāci- dari pats

6343,80

5709,42

Kārsava

10

Biedrība EKOtehnoloģijas

Biedrības "EKOtehnoloģijas"darbības veikšanai telpu izveide un aprīkošana.

6990,28

3495,14

Ludza

 

KOPĀ

 

13334,08

9204,56

 

Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

 

11

Biedrība Kārsavas novada pensionāru apvienība

Sociālās palīdzības centra GVELZIS infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai

7000,00

6300,00

Kārsava

12

Biedrība "Sapratne"

Māmiņu skola "Mežvidos"

7000,00

6300,00

Kārsava

13

Ludzas novada pašvaldība

Veco ļaužu aprūpes māja "Raipole" darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde

3080,49

2014,91

Ludza

 

KOPĀ

 

17080,49

14614,91

 

 

PAVISAM KOPĀ

 

82748,46

69275,82

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzas novada teritorijā

 

34856,84

26173,36

6

 

Kārsavas novada teritorijā

 

34001,62

30601,46

5

 

Ciblas novada teritorijā

 

13890,00

12501,00

2

 

Kopā

 

82748,46

69275,82

13 

Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv