Teritorijas statistika
Ludzas rajona partnerības teritorijas statistika 17.07.2023

Ludzas rajona partnerības darbības teritorija ir Ludzas novada Ludzas, Kārsavas, Zilupes pilsētu, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Goliševas, Isnaudas, Istras, Lauderu, Līdumnieku, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Nirzas, Ņukšu, Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Salnavas, Zaļesjes un Zvirgzdenes pagastu administratīvajās teritorijas.

Statistika pieejama PDF formātā šeit
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv