Aktualitātes
110708

Apstiprināts projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana”
03.03.2020


Kārsavas novada Malnavā blakus koledžas stadionam atrodas Zīdūņa parks, kura veidošanas pirmsākumi meklējami 1830 gadā, kad Malnavas muižniekam piederošie dzimtcilvēki ierīkoja kungiem atpūtas vietu. Par cik par Zīdūņa parka sakārtošanu ir liela iedzīvotāju interese, Kārsavas novada pašvaldība ir iesniegusi projektu, kura mērķis nodrošināt Zīdūņa parka kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un jauna tūrisma produkta piedāvāšanu visai sabiedrībai. Projekta ietvaros paredzēts parka teritorijā izvietot mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma elementus, izveidot sajūtu taku un uzstādīt teltis kokos.Projekta nosaukums,

identifikācijas Nr.

“Zīdūņa parka labiekārtošana”

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000009

Īstenošanas vieta, laiks

“Zīdūņs”, Malnavas pagsts, Kārsavas novads.

   01.05.2020.- 01.05.2022.

Mērķis

Vispārējais mērķis: Veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

Mērķis: Nodrošināt Zīdūņa parka kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un jauna tūrisma produkta piedāvāšanu visai sabiedrībai.

Galvenās aktivitātes

Zīdūņa parka labiekārtošana bez inženiertīkliem.

Zīdūņa parka labiekārtošana izvietot aprīkojumu( mažas arhitehtūras formas).

Rezultatīvie rādītāji

Veikti būvdarbi un labiekārtota Zīdūņa parka teritorija.

Veikta Zīdūņa parka labiekārtošana - izvietots aprīkojums (mazās arhitektūras formas).

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

EUR54548,72 , t.sk.:     
EUR 45000,00

EUR 9548,72

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv, karsava.lvProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv