Aktualitātes
27522

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6. kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"
26.10.2012


Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 26.novembra  līdz 2012. gada 27. decembrim.
6. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir  55 570.08 LVL

Konkurss izsludināts:  411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā" ietvaros sekojošām aktivitātēm un rīcībām:

3.1. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

3.2. Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas apstākļos, tai skaitā saražotās produkcijas iepakošanai.

Rīcība:   Lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes vai pārstrādes un pirmapstrādes mājas apstākļos veicināšana, pieejamais finansējums 55 570.08 LVL

Rīcības mērķis: Attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, kā arī pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos.

Risinājumi:

  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Rīcībā iesniegtos projekta iesniegumus vērtē pēc sekojošiem  kritērijiem:

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

 

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimā­lais
punktu skaits

1

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, sniedz ieguldījumu  atbilstošās rīcības noteiktā mērķa sasniegšanā

Vērtē ar “2” - “atbilst” vai “0” – “neatbilst”. Ja projekts tiek novērtēts ar “0”, tad tas tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu.

2

2

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem un novērtēti projekta ieviešanas riski

2

3

Projekta apraksts parāda sadarbību ar citām VRG teritorijas saimniecībām, projekts būs ilgtspējīgs

2

4

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori

2

5

Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un  uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem, projekta izmaksas ir atbilstošas tirgus cenām

2

6

Projekts ienesīs jauninājumus teritorijā

2

7

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

8

Projektu rezultātu ietekme uz nodarbinātību (saglabāta darba vieta 1 punkts, radīta darba vieta 2 punkti)

2

9

Projekts tiek realizēts 3.2. aktivitātē (2 punkti)

2

10

Projekts veicina VRG teritorijas ekonomisko attīstību

2

11

Pretendenta iesniegto projektu skaits rīcībā (0= “3 un vairāk projekti”, 1 = “  2 projekti”, 2 = “1 projekts”

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

Ja projekta kopējais punktu skaits ir novērtēts ar mazāk nekā 10 (10 punktus ieskaitot), tad projekts tiek noraidīts, kā neatbilstošs vietējās attīstības stratēģijai

 Specifiskais vērtēšanas krtitērijs
Ja vienāds punktu skaits ir diviem iesniegtiem projektiem, tad priekšroka ir tam projektam, kura īstenošanas vieta atrodas tālāk no novada centra ( mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.

Ar Ludzas rajona partnerības Attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam var iepazīties Ludzas rajona partnerības  birojā: Vienības iela 64, Kārsava, Kārsavas novads (tālr./fakss 65733666, mob. 29413335,e-pasts  ludzaspartneriba@apollo.lv), Ludzas rajona partnerības mājas lapā www.ludzaspartneriba.lv .

Projekta iesniegumu personīgi iesniedz Ludzas rajona  partnerībai: birojā Vienības iela 64, Kārsava, Kārsavas novads vai informācijas punktā Ludzā: Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas novads  darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00. Kontaktpersona Sandra Palma mob.29413335, tālr./fakss 65733666, e-pasts: ludzaspartneriba@apollo.lvProjekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā nosūtot uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Biedrības „Ludzas rajona partnerība” koordinatore
Sandra  Palma       Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv