Projektu publicitāte

PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza”.
23.05.2024


 

 

             

Bildēm informatīvs raksturs

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

 

“Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza””, Nr.22-01-AL34-A019.2201-000007

 

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta: Ludzas novada sociālās aprūpes centrs “Ludza”, “Ābelīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5716

Projekta īstenošanas laiks – 4 mēneši no Lauku atbalsts dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Aprīkojuma iegāde sociālā aprūpes centra “Ludza” sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai. 

Galvenās aktivitātes

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai SAC “Ludza” Istalsna plānots iegādāties: 

14 funkcionālas pacientu gultas; 

14 skapīšus ar ēdināšanas galdiņu; 

1 pacientu transportēšanas ratus; 

1 mobilo pacientu pacēlāju; 

1 masāžas kušeti; 

2 matračus izgulējumu profilaksei un ārstēšanai; 

2 baktericīdos caurplūdes gaisa recirkulātorus uz statīva; 

1 mobilo vannu  pacientu mazgāšanai un pārvietošanai. 

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, kā arī sociālā aprūpes centra telpās izvietota 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

Projekta budžets EUR 48 384,23, t.sk.:

ELFLA finansējums EUR 43 545,81

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 4 838,42 

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība;

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Ilona Rimša; tālr. 65707411; ilona.rimsa@ludzasnovads.lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 

Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, Ludzas novada sociālās aprūpes centrs “Ludza” spēj uzņemt vairāk iemītnieku

 

 

    SAC “Ludza” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, veikt pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

2022. gadā LEADER projekta Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000007 “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza”” ietvaros tika  iegādāts aprīkojums, lai varētu nodrošināt pienācīgu aprūpi sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Pateicoties 14 iegādātajām funkcionālajām pacientu gultām un skapīšiem ar ēdināšanas galdiņu, 2023. gadā aprūpes centrs spēja nodrošināt vairāk gultas vietu un uzņemt vairāk klientu. 

Ieguvējs ir ikviens aprūpes centra klients (šobrīd centrā dzīvo 51 aprūpējamais). Pacientu transportēšanas rati un mobilais pacientu pacēlājs tiek izmantots ikdienas darbā ar gulošiem pacientiem/personām ar invaliditāti (vairāk nekā puse centra iemītnieku), savukārt masāžas kušete, baktericīdie caurplūdes gaisa recirkulātori un vanna tiek izmantota ikviena klienta pilnvērtīgas aprūpes nodrošināšanai. Neapšaubāmi, ieguvējs ir arī personāls (medicīnas māsa, sociālais aprūpētājs, fizioterapeits, sociālais rehabilitētājs u.c.), jo, pateicoties mūsdienīgam iegādātajam aprīkojumam, tiek būtiski atvieglots ikdienas darbs.


Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/pateicoties-iegadatajam-aprikojumam-ludzas-novada-socialas-aprupes-centrs-ludza-spej-uznemt-vairak-iemitnieku 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv