Projektu publicitāte
127786

REL PILDAS SVĒTO PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana
07.02.2023


                                        

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006

 

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta: Liepnieki, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., p.n. Nukši, LV-5730

Projekta īstenošanas laiks – 6 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir veikt Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanu, veidojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama apmeklētājiem, kas sniegs paliekošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Galvenās aktivitātes

1. Baznīcas žoga atjaunošana.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr. 1 īstenošanai plānota baznīcas žoga atjaunošana.

Projekta aktivitātes Nr. 2 īstenošanai tiks publicēta informācija par projektu Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzasnovads.lv, kā arī tā tiks sniegta dievkalpojumu laikā.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

18 986,98 

17 088,28

  1 898,70

Kontaktinformācija

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze

Kontaktinformācija: Laima Poikāne tālr. 26182218; laima29@inbox.lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv