Projektu konkursi

Skaidrojums projektu iesniedzējiem
17.03.2017


Par interešu konfliktu starp pretendentu un pakalpojuma sniedzēju.


2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.104 " Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" nosaka:
III. Līguma slēgšanas ierobežojumi

11. Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā šo noteikumu 12. punkta izpratnē, kā arī līguma izpildes laikā nenonāk interešu konfliktā ar minēto piegādātāju. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kas minēti šo noteikumu 13. punktā.

12. Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir:

12.1. piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;

12.2. piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks.

13. Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs neatrodas interešu konfliktā šo noteikumu 12. punkta izpratnē jebkurā šādā gadījumā:

13.1. finansējuma saņēmēja dalībniekam (akcionāram) pieder mazāk par 20 % finansējuma saņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);

13.2. piegādātājam vai tā apakšuzņēmējam pieder mazāk par 20 % attiecīgi piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);

13.3. finansējuma saņēmēja biedru skaits ir vismaz 10, ja finansējuma saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība vai biedrība;

13.4. piegādātāja darbinieku skaits ir mazāks par 10;

13.5. finansējuma saņēmējs vienlaikus ir piegādātāja biedrs, padomes loceklis, valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ja piegādātājs ir biedrība vai kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vismaz 10 biedru.

https://likumi.lv/ta/id/289082-noteikumi-par-iepirkuma-proceduru-un-tas-piemerosanas-kartibu-pasutitaja-finansetiem-projektiem
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv